خبر : فرایند ارزش گذاری عناصر رویداد عینی است . با توجه به منافع فرستنده و نیاز مخاطب .هر خبر دارای عناصر مانند :

1 ) چه ؟ (what ) .

2) چرا ؟ (why ) .

3) که یا چی کسی ؟ (who ) .

4) کی یا چه وقت ؟ (when) .

5) کجا ؟ (where ) .

6) چه طور ؟ (how) .

 

 اجزای خبر

از لحاظ ساختمان به سه بخش تقسیم می شود :

1 ) افتتاحیه یا لید

2 ) متن یا بدنه

3 ) عنوان

 معیار های بین المللی خبر نویسی

 

- در این اواخر پژوهشگران وسایل ارتباط جمعی 10 معیار را برای خبر نویسی تعیین کرده اند که تمام رومه نگاران جهان با آنها آشنایی دارند.

خبری که حاوی این معیارها باشد، می توان گفت کامل ترین خبر است که این معیارها عبارت از :

1 ) دلچسپی (Interest ) .

2 ) دقت ( Accuracy ) .

3 ) توازن ( Fairness ) .

4 ) به وقت بودن ( Time lines ) .

5 ) لید ( lead ) .

6 ) ساختمان ( Structure ) .

7 ) نقل قول ها ( Quotes ) .

8 ) جزییات ( Details ) .

9 ) پس منظر ( Background ) .

10 ) وضاحت ( Clarity ) .

ارزش های خبری

ارزش های خبری عبارت اند از :

1 ) تازگی ( Timeliness ) .

2 ) نزدیکی ( Proximity ) .

3 ) کشمکش و اختلاف ( Conflict ) .

4 ) بزرگی و اهمیت ( Eminence and Prominence ) .

5 ) نتیجه و تاثیر (Human interest ) .

6 ) صحت خبر ( Ccorrectness ) .

 

-- خبرنگار : یک عده از آنانیکه در نهاد های وسایل ارتباط همگانی کار می کنند ،خبر نگاران هستند. آنان در انتخاب، تهیه نوشتن و ترتیب خبر ها مصروف می باشند.

- قلمرو کار خبرنگار بسیار گسترده است زیرا می باید خبر هایی را که مورد توجه خواننده گان می باشد، گزارش دقیقی باید از آن فراهم سازد.

 

- خبرنگاران نخست از همه اساسات و پرنسیب های خبرنگاری و به طور عموم نوشتن را متکی به دانش ها، تجربه ها و اندوخته های دانشمندان و پیشاهنگان این تخصص فرا میگیرند و به آن مجهز می باشند.

- هم چنان آنان مضامین علوم اجتماعی و مبادی سایر علوم چون روانشناسی، اقتصاد، حقوق را فرا میگیرند.

- خبرنگاران زبان و ادبیات را به گونه می آموزند که به کمک آن بتوانند مطلب را سلیس و روان بنویسند و برای نشر آماده سازند. این دانش ها همه به تعلیم و تربیه منظم و اکادمیک ارتباط می گیرد.